Reklamační řád

společnosti KaposGreen s.r.o., IČO: 08896119, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 115956 (dále jen „prodávající“), zpracovaný podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád doplňuje obchodní podmínky prodávajícího a vztahuje se na spotřební zboží, které si kupující od prodávajícího zakoupil (dále jen „zboží“), a u něhož v záruční době kupující uplatnil práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat. Vykazuje-li zboží zjevné vady, zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném obalu, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává kupujícímu zachováno právo na poskytnutí řádného plnění prodávajícím. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Prodávající odpovídá prodávající za vady zboží, které zboží mělo při jeho převzetí kupujícím.

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví u prodávané věci v době 2let od jejího převzetí (dále jen „záruční doba”), ledaže to povaha zboží nebo povaha vady zboží vylučuje. Vytkl-li kupující vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemohl kupující-spotřebitel zboží užívat. Tím nejsou dotčena práva vyplývající ze záruky za jakost.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamaci může kupující uplatnit zasláním emailu na emailovou adresu prodávajícího info@agroman.cz. Prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí reklamace na emailovou adresu kupujícího a zašle mu pokyny k vrácení zboží. 

Kupující je povinen při uplatnění reklamace uvést kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, číslo bankovního účtu. Kupující je rovněž při reklamaci povinen uvést číslo objednávky.

Při uplatnění reklamace prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem, vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem, včetně odstranění vady a informovat o tom kupujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se skupujícím na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

V případě, že reklamaci uplatňuje kupující, který je podnikatelem, není prodávající vázán žádnou lhůtou pro vyřízení reklamace. Prodávající rovněž není vázán navrhovaným způsobem vyřízení reklamace, které kupující-podnikatel uvede při uplatnění reklamace.

 

O vyřízení reklamace je prodávající povinen vydat kupujícímu, který je spotřebitelem, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění reklamace. 

 

Kupující při reklamaci zboží postupuje tak, aby při předání zboží příslušné osobě nedošlo na zboží k žádnému poškození, zejména tím, že zboží zabalí do vhodného a dostatečného chránícího obalu s přihlédnutím ke způsobu doručení zboží k vyřízení reklamace příslušné osobě a charakteru zboží (př. křehkost).

Po řádném vyřízení reklamace bude kupující vyzván k převzetí zboží, jehož vada byla odstraněna, případně nového kusu zboží, pokud odstranění vady musí být řešeno pouze dodáním nové věci.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Záležitosti týkající se reklamace zboží neupravené tímto reklamačním řádem se řídí obchodními podmínkami prodávajícího anebo příslušnými právním předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 6. 1. 2023. Prodávající je oprávněn tento reklamační řád kdykoliv jednostranně měnit.