Reklamační řád

společnosti IKER s.r.o., IČO: 08896119, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 115956 (dále jen „prodávající“), zpracovaný podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád doplňuje obchodní podmínky prodávajícího a vztahuje se na spotřební zboží, které si kupující od prodávajícího zakoupil (dále jen „zboží“), a u něhož v záruční době kupující uplatnil práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Vykazuje-li zboží zjevné vady, zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném obalu, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává kupujícímu zachováno právo na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u prodávané věci v době 24 měsíců od jejího převzetí (dále jen „záruční doba”).

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamaci může kupující uplatnit zasláním emailu na emailovou adresu prodávajícího info@agroman.cz. Prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí reklamace na emailovou adresu kupujícího a zašle mu pokyny k vrácení zboží. Kupující může prodávajícímu zboží doručit rovněž osobně na adresu Novinářská 1254/7, 709 00 Ostrava.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace uvést kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, číslo bankovního účtu. Kupující je rovněž při reklamaci povinen uvést číslo objednávky.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Kupující při reklamaci zboží postupuje tak, aby při předání zboží příslušné osobě nedošlo na zboží k žádnému poškození, zejména tím, že zboží zabalí do vhodného a dostatečného chránícího obalu s přihlédnutím ke způsobu doručení zboží k vyřízení reklamace příslušné osobě a charakteru zboží (př. křehkost).

Po řádném vyřízení reklamace bude kupující vyzván k převzetí zboží, jehož vada byla odstraněna, případně nového kusu zboží, pokud odstranění vady musí být řešeno pouze dodáním nové věci.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborného nakládání se zbožím či jeho nakládáním v rozporu s účelem jeho užití nebo nakládání v rozporu s pokyny či návody, které spolu se zbožím kupující obdržel.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Záležitosti týkající se reklamace zboží neupravené tímto reklamačním řádem se řídí obchodními podmínkami prodávajícího anebo příslušnými právním předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 18.1.2022. Prodávající je oprávněn tento reklamační řád kdykoliv jednostranně měnit.