Obchodní podmínky

společnosti KaposGreen s.r.o., IČO: 08896119, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 115956

(dále jen „prodávající”)

 

Kontaktní údaje:

Kontaktní adresa (provozovna): Horní Tošanovice 1

Doručovací adresa pro vratky a reklamace: Horní Tošanovice 1

Telefon: +420 735 911 488

Email: info@agroman.cz

Bankovní spojení: č. ú. 2601760696/2010, vedený u Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.agroman.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Na základě kupní smlouvy se prodávající zavazuje za podmínek stanovených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami realizovat pro kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „zákaznický účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznickému účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Kupující může rovněž provést objednávku zboží prostřednictvím zákaznického účtu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a takto odeslaná objednávka je považována za závaznou. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „emailová adresa kupujícího“).

3.5. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím. Potvrzení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, nejasnost objednávky) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením přijetí objednávky prodávajícím (viz článek 3.5.), popř. ve výjimečných případech dodatečným potvrzením (viz článek 3.6). Současně s písemným potvrzením přijetí objednávky prodávající zašle kupujícímu textové vyhotovení aktuálního znění těchto obchodních podmínek.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (popř. od objednávky odstoupit a kupní smlouvu tak zrušit), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek).

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10. Kupující souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn jednostranně zrušit již potvrzenou objednávku, nebude-li možné tuto vyřídit např. pro nedostupnost objednaného zboží. V případě, že již prodávající obdržel platbu od kupujícího, je prodávající povinen tuto platbu vrátit na bankovní účet kupujícího bez zbytečného odkladu od odstoupení. Smluvní strany sjednávají, že prodávající je oprávněn odstoupit i prostředky na dálku, tj. prostřednictvím e-mailové komunikace.

 3.11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

4. CENY, MOŽNOSTI PLATBY A DOPRAVA

4.1 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v CZK nebo v EUR následujícími způsoby:

 • on-line bankovní převod na účet prodávajícího,
 • bankovním převodem na účet prodávajícího,
 • platba online kartou přes platební bránu Comgate
  • online platba kartou,
  • platba online kartou prostřednictvím aplikace Apple pay,
 • platba na dobírku.

 

Způsob platby na dobírku je zpoplatněn částkou ve výši 45,- Kč.

 

4.2  Způsob  dopravy zboží kupující zvolí v objednávce. O ceně jednotlivých způsobů dopravy je kupující informován ve webovém rozhraní obchodu.

 V případě, že je sjednán jiný způsob dopravy dle zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.3 V případě, že vybrané zboží není vhodné pro některý z výše uvedených způsobů dopravy (např. kvůli vysoké hmotnosti nebo rozměrům), kupujícímu nebude tento způsob dopravy v objednávce nabídnut a může tak volit vždy jen z aktuálních možných způsobů dopravy objednávaného zboží.

4.4 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupní cena uhrazená před dodáním zboží není považována za zálohu.

4.5 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, vyjma případu dle článku 4.7.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz článek 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí.

4.8 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího s příslušným variabilním symbolem platby.  Splatnost kupní ceny v případě bezhotovostní platby je do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen u tohoto způsobu dodat objednané zboží před řádným a úplným uhrazením celé kupní ceny, vč. příp. dopravy.

4.9 Prodávající následně dodá kupujícímu zásilku. Daňový doklad bude zaslán kupujícímu na emailovou adresu kupujícího. Prodávající je plátce daně z přidané hodnoty.

4.10 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží při dodání převzít.

4.11 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.12 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

4.13 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího na základě dodacích podmínek konkrétního dopravce.

4.14 Prodávající je povinen sdělit kupujícímu termín doručení zboží. Nedomluví-li se kupující s prodávajícím jinak, je maximální lhůta dodáni zboží 30 dní.

4.15 Další práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při přepravě zboží mohou upravovat zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku, od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převzala zboží, nebo

 • poslední kus zboží, objedná-li kupující vrámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, 
 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího zněkolika položek nebo částí, nebo 
 • první dodávku zboží, je-li v kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

 

5.2 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno ve shora stanovené lhůtě, a to prostřednictvím některého z komunikačních kanálů prodejce (tzn. písemně na kontaktní adresu, telefonicky, e-mailem).

5.3 V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

5.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něho obdržel, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od převzetí tohoto zboží. Kupující nese veškerá rizika spojená s případným poškozením zboží či výběrem způsobu dopravy.

5.5 Kupující může k odstoupení využít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný ke stažení zde.

5.6 Při odstoupení od smlouvy prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pokyny pro vrácení zboží.

5.7 V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, anebo již při vrácení zboží nebo jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než od kupujícího zboží obdrží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Prodávající vrací kupujícímu cenu zboží včetně ceny nejlevnějšího způsobu dopravy zboží ke kupujícímu. Cenu dopravy zboží vraceného zpět prodávajícímu hradí vždy kupující.

5.8 Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo vdůsledku nakládání stímto zbožím jinak, než je nutné ktomu, aby se seznámil spovahou a vlastnostmi zboží. V takovém případě má prodávající nárok na náhradu škody odpovídající částce, o kterou bude muset ponížit prodejní cenu takto poškozeného zboží, pokud bude možné vrátit jej zpět do prodeje, popř. mu vznikne nárok na náhradu plné kupní ceny zboží, pokud charakter jeho poškození či opotřebení neumožní jej vrátit zpět do prodeje. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.9 Kupující bere na vědomí, že odstoupení od kupní smlouvy dle článku 5.1 není dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku možné v případech uzavření kupní smlouvy: 

 • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, 
 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, 
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.

 

5.10 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době, kdy kupující zboží převzal:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, a jiným ujednaným vlastnostem, 
 • je vhodné kúčelu, pro který jej kupující požaduje a snimiž prodávající souhlasil, a 
 • je dodáno sujednaným příslušenstvím. 

 

Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

 

 • je zboží vhodné kúčelu, kněmuž se věc tohoto druh obvykle používá, 
 • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může kupující-spotřebitel rozumně očekávat, i sohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou vtémže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, 
 • je zboží dodáno spříslušenstvím, včetně obalu, a jiných pokynů kpoužití, které může kupující-spotřebitel rozumně očekávat, a 
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy. 

 

6.3 Kupující může vytknout vadu zboží, která se projeví vdobě 2 let od jeho převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady zboží vylučuje. Vytkl-li kupující vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemohl kupující zboží užívat. Tím nejsou dotčena práva vyplývající ze záruky za jakost.

 

6.4. Projeví-li se vada během jednoho roku od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, vpřípadě, že vadu vytkl oprávněně.

 

6.5. Právo kupujícího zvadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 

6.6. Kupujícímu nenáleží práva zvadného plnění, pokud vadu sám způsobil.

 

6.7. Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.

 

6.8. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá představě kupujícího, má kupující, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5. těchto obchodních podmínek.

 

6.9. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Kupující může požadovat podle své volby dodání nového zboží bez vady, nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání sdruhým nepřiměřeně nákladný.

 

6.10. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména sohledem na význam vady a hodnotu, které by zboží mělo bez vady.

 

6.11. Kupující může požadovat přiměřenou slevu zkupní ceny nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 

 • prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil vsouladu sust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, 
 • se vada projeví opakovaně, 
 • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
 • je zprohlášení prodávajícího nebo zokolností zjevné, že vada nebude odstraněna vpřiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. Vpřípadě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.

 

6.12. Soud právo zvady přizná kupujícímu i vpřípadě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.

 

6.13. Při uplatnění reklamace je kupující povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit.

6.14 V případě vrácení zboží z důvodu reklamace prodávající zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pokyny pro vrácení zboží prostřednictvím zvoleného dopravce. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Kupující musí právo na náhradu těchto nákladů uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak mu nebude přiznáno.

6.15 Další práva a povinnosti stran s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

7. DORUČOVÁNÍ

7.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele), není-li v těchto obchodních podmínkách nebo kupní smlouvě stanoveno jinak. Kupujícímu je doručováno na emailovou adresu kupujícího nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho zákaznickém účtu.

7.2 Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, nejdříve však převzetím zboží.

8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

8.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.4 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem a mají pouze informativní charakter. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.5 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.6 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.7 Nabídka produktů může být kdykoliv změněna. Prodávající vyvine přiměřené úsilí, aby zajistil aktualizaci svých webových stránek. Poskytované informace a specifikace jsou však určeny pouze pro informaci kupujících a mohou být změněny bez předchozího oznámení. Fotografie zveřejněné na webových stránkách bývají obvykle přesné, ale mohou mírně zkreslovat barvu, tvar i velikost.

8.8 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

8.9. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8.10 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 8.11 Prodávající přijal opatření kověření toho, zda zákaznické recenze zboží umístěné na internetovém obchodu byly vytvořeny skutečně kupujícím, který si konkrétní zboží zakoupil. Tato opatření spočívají vtom, že: zákaznickou recenzi je umožněno vložit ke zboží výhradně prostřednictvím odkazu, který je prodávajícím zaslán na e-mailovou adresu kupujícího.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu umístěného na webovém rozhraní obchodu.

 

10. POSTUP PRO ŘEŠENÍ SPORŮ A STÍŽNOSTÍ

 

10.1 Prodávající doporučuje kupujícím, aby všechny stížnosti zasílali e-mailem na adresu info@agroman.cz. V případě, že se nepodaří stížnost vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát-oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, internetová adresa www.adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

10.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Kontrolu podnikání podle živnostenského zákona provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 6. 1. 2023